HiL > 2009/10 Studiehåndbok > Bachelor i vernepleie deltid (2009 - 13)

Bachelor i vernepleie deltid (2009 - 13)


Jorgen, Fredrik og Vegard studerer Bachelor i vernepleie
Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
210061
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Vedlegg
application/pdf devu infobrev 09.pdf 998,86 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Astrid Smedsrud Johansen

Vernepleiestudiet er et helse- og sosialfaglig studium rettet mot arbeid med mennesker med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker.

Målet med utdanningen er å utdanne brukerorienterte og kritisk reflekterte yrkesutøvere som skal være kvalifiserte til å utføre miljøarbeid, rehabilitering og samfunnsarbeid til beste for brukerne.

Studiet vektlegger menneskers ressurser og utviklingsmuligheter ut fra et individuelt og samfunnsmessig perspektiv. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskap, ferdigheter og holdninger som gir grunnlag for å yte tjenester til mennesker med ulike funksjonsvansker. Studiet er basert på forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

Samfunnet har stort behov for kvalifiserte vernepleiere og jobbmulighetene er gode. Vernepleierne arbeider hovedsakelig innenfor den kommunale hjemmetjenesten, samt i barne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien, rusomsorgen, eldreomsorgen, skoleverket og barnehager.

Med Bachelor i vernepleie blir du autorisert som helsepersonell.

Bachelor i vernepleie deltid går over 4 år, dvs 75% studieprogresjon. Studiet er et fleksibelt deltidsstudium basert på samlinger. Det er ca 4 samlinger i semesteret som går over 3-5 dager. Samlingene vil som hovedregel foregå på Lillehammer, men det kan også være muligheter for noe desentraliserte undervisningstilbud. Hvordan HiL legger til rette for dette, vil avhenge av hvor mange studenter som kommer fra samme distrikt og geografisks avstand fra høgskolen. Klientrettet praksis utgjør om lag 50 studiepoeng og fordeles over 3 praksisperioder.

Studietilbudet gir mulighet for å kombinere arbeid og familie og studium er i hovedsak innrettet mot personer som ønsker og har behov for å øke sin kompetanse i helse-og sosialfaglig arbeid.

Utenlandsopphold
Utenlandsopphold vil være aktuelt i praksisperioden i 3. studieår.

Videre studier
Vernepleiere kan bygge på sin utdanning med ulike masterstudier på HiL og ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Det er produsert en egen film om vernepleiestudiet og vernepleieryrket som du kan se her. Og du kan få veiledning av fagansatte og råd fra studenter på Bachelor i vernepleie på Facebook.Studiemodell Bachelor i vernepleie

Bachelor i vernepleie: struktur/emneoversikt

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
1BV01/3, 1SO1/3, 1VP01/3 Grunnleggende perspektiver i helse- og
sosialarbeid
60 O 30 30        
1VP09 Emne 2. Helsefag, omsorgsideologi og
miljøarbeid
30 O     30      
1VP10 Emne 3. Praksis 2 - VPL 20 O       20    
1VP11 Emne 4. Habilitering, mestring og
velferd. Teori og grunnlagstenkning
10 O       10    
1VP12 Emne 5. Habilitering, mestring og
velferd. Metodisk arbeid
18 O         18  
1VP13 Emne 6. Praksis (3) 22 O         12 10
SOA2004 Selvvalgt fellesemne for bachelor i
sosialt arbeid, barnevern og vernepleie
5 O           5
1VP14 Emne 8. Bacheloroppgave
(fordypingsoppgave)
15 O           15
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
4 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2009/2013
Studiestart
12.08.2009
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Målet med utdanningen er å utdanne brukerorienterte og kritisk reflekterte yrkesutøvere som skal være kvalifisert til å utføre miljøarbeid, rehabilitering og samfunnsarbeid til beste for brukerne. Studentene skal tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

Bachelor i vernepleie er et heltidsstudium over tre år som er inndelt i til sammen 8 emner som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølge de framkommer i fagplanen. Dette betyr at hvert emne må være avsluttet med bestått eksamen før man får avlegge eksamen på nytt emne. Det er ett unntak fra denne regelen. Emne 3 "praksis" kan gjennomføres med eksamen for de studentene som skal opp til 2. forsøk i emne 2, da dette forsøket tidsmessig er satt opp etter at emne 3 "praksis" er gjennomført.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Yrkesmuligheter

Samfunnet har stort behov for kvalifiserte vernepleiere og jobbmulighetene er gode. Vernepleierne arbeider hovedsakelig innenfor den kommunale hjemmetjenesten, samt i barne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien, rusomsorgen, eldreomsorgen, skoleverket og barnehager.

Med Bachelor i vernepleie blir du autorisert som helsepersonell.

Videre utdanning

Fullført bachelorgrad i vernepleie kan, etter søknad, gi autorisasjon som vernepleier og kan bygge på sin utdanning med ulike masterstudier i innland så vel som utland. Høgskolen i Lillehammer har to mastertilbud som det kan søkes opptak til, mastergrad i velferdspolitikk og mastergrad i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene i studiet er svært varierte og veksler mellom forelesninger, ferdighetstrening, praksis, seminarer, gruppearbeid, oppgaveskriving osv. Arbeidsformene er tilpasset de læringsmål som skal nås i de respektive hovedtema.

Arbeidsformene i studiet skal vektlegge prinsippet om studentenes ansvar for egen læring. Det stilles krav om at studentene selv tar ansvar for å tilegne seg de kunnskaper og ferdigheter som framgår av fagplan og pensum for studiet. Undervisningstilbudet har som formål å tilrettelegge for og støtte/veilede studentene i deres læringsprosess. Studiet er et heltidsstudium som baserer seg på at studentene i gjennomsnitt bruker minimum samme arbeidstid på studiet som i en heltids jobb i arbeidslivet. Gruppevirksomheten ved utdanningen tillegges stor vekt og det kreves at studentene arbeider i grupper.

Studentene har tre praksisperioder i løpet av studietiden. Det kreves obligatorisk deltagelse på de deler av undervisningen som vanskelig kan tilegnes gjennom selvstudium, og som har særlig relevans for praksis og forholdet til brukere.

Eksamensform

Se under det enkelte emne når det gjelder eksamensform.

En student har rett til å framstille seg til eksamen ved høgskolen i samme fag/emne tre ganger (Jfr. § 30. Rett til eksamensoppmelding/adgang til eksamen i FOR 2005-06-14 nr.1085).

Ordinær eksamen avholdes normalt i det semesteret undervisningen avsluttes. Studiedirektøren kan bestemme at det skal holdes ny eksamen med adgang for studenter som ikke har bestått eksamen eller som hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen (jfr. § 33. Tidspunkt og omfang).

Ny og utsatt eksamen arrangeres normalt senest i løpet av påfølgende semester.

Studenter som ikke gjennomfører eller ikke består ordinær eller ny eksamen, har ikke krav på å få gå opp for tredje gang før ved neste ordinære eksamen. Dette gjelder også studenter som har hatt gyldig fravær ved ordinær eller ny eksamen.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Anders Hanslien 11.04.2014
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L